יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

צו הרחבה דמי הבראה

צו הרחבה דמי הבראה, מקורה של החובה לתשלום דמי הבראה בצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש.

מה המטרה של תשלום דמי הבראה?

מטרתו המקורית של התשלום להקל על העובד במימון שהייה בבית הבראה, ובעבר נדרשו העובדים להציג למעסיק קבלות על שהייה בבית הבראה כתנאי לקבלת התשלום, כיום נותק הקשר בין התשלום בפועל לבין קבלת דמי הבראה, והעובד אינו נדרש עוד להמציא אישורים או קבלות על שהיה בבית הבראה.

צו הרחבה דמי הבראה וזכויות נלוות

לאור מהותם, דמי הבראה הינם בגדר "זכות נלווית", דהיינו זכות לכסף או לשווה כסף הקשורה בעבודה, אך אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה. המושג "זכויות נלוות" כולל מגוון של טובות הנאה להן זכאי עובד בנוסף לשכר עבודה, כגון חופשות למיניהן, תגמולי פרישה ו/או פיצויים, משכורת 13, מענקי חגים, ארוחות, דמי הבראה, ביגוד ועוד.

המשותף לכל ההטבות האלו, שהן ניתנות למטרה מסוימת או מטעם מסוים, ואינן קשורות ישירות בעצם ביצוע העבודה, אלא רק נלוות לה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ככלל, זכויות נלוות אינן ניתנות לפדיון, לאחר שהסתיימו יחסי עובד ומעביד, ופדיון - שהוא היוצא מן הכלל - בא רק מכוח הוראה שבחוק או מכוח הוראה חוזית מפורשת.

 (דב"ע תשן/-74-3 מיכאל זדה נ' שלומית לור ואח' פורסם פד"ע כ"א עמ' 475 שם בעמ' 478).

בית הדין לעבודה הבחין בין זכויות עובדים נלוות המגיעות אחת לתקופה ארוכה (שנת שבתון, דמי הבראה, פדיון חופשה חוזית), לבין זכויות נלוות המגיעות מדי חודש. כמו כן  הבחין בית הדין לעבודה בין החזר סכום שהוציא העובד בפועל מכיסו ( כגון דמי נסיעה), אשר ניתן לתבוע לאחר סיום יחסי העבודה ובין זכויות נלוות אחרות שאינן ניתנות למימוש לאחר סיום העבודה.

כאמור הזכות לדמי הבראה היא זכות נלווית, שלכאורה אינה ניתנת לפדיון לאחר סיום יחסי העבודה,  אולם בצו הרחבה דמי הבראה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום קצובת הבראה (להלן גם: "צו ההרחבה הכללי") נקבע במפורש ש"עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד-מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו".

עובד שקיבל דמי הבראה בעקבות צו הרחבה דמי הבראה

להלן הכללים העיקריים לתשלום דמי הבראה:

 1. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אך ורק אם השלים שנת עבודה מלאה, יצויין כי קיימים הסכמים קיבוציים לפיהם עוד זכאי לדמי הבראה גם אם לא השלים שנה ( ראה ענף השמירה, ענף הניקיון ).
   
 2. לאחר שהעובד השלים שנת עבודה הוא יהיה זכאי גם לדמי הבראה בגין חלקי שנה ( לדוגמא עובד שהועסק שנה וחצי, יהיה זכאי לדמי הבראה גם בגין חצי השנה האחרונה לעבודתו)
   
 3. המועד לתשלום דמי ההבראה הינו באחד מחודשי הקיץ ( יוני עד ספטמבר ).
   
 4. אין מניעה כי דמי הבראה ישולמו כחלק משכרו הכולל של עובד, ואין מניעה כי התשלום בגין דמי הבראה יפוצל כך שישולם לשיעורין במהלך חודשי השנה, פסיקת בתי הדין לעבודה מחייבת כי במקרה של שכר כולל דמי הבראה ו/או פיצול התשלום יעשה באופן זו על דעתו וידיעתו של העובד.
   
 5. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
   
 6. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.

התיישנות

עובד שעדיין עובד באותו מקום עבודה, ולא שולמו לו דמי הבראה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.

לאחר סיום יחסי עובד מעביד, ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה.

כאמור לעיל, את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה ( התיישנות פרוצדורלית ).

שעור דמי ההבראה

שעור דמי ההבראה יחושב בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו ובהתאם לשווי יום הבראה במגזר אליו שייך העובד להלן תעריפי דמי ההבראה :

 

שנה

מגזר פרטי

מגזר ציבורי

2014      

 378 ₪

 427 ₪

2013

 374 

423  ₪

2012

 371 

420  ₪

2011

 365 

411  ₪

2010

 351 

395  ₪

2009

 340 

383  ₪

2008

 331 

372  ₪

 

מספר ימי ההבראה

מספר להם זכאים העובדים במגזרים השונים הינו כדלקמן :

מגזר פרטי:

שנה

מספר ימים

1

5

2 עד 3

6

4 עד 10

7

11 עד 15

8

16 עד 19

9

20 ואילך

10

 

יצויין כי קיימים הסכמים קיבוציים ספציפיים המעניקים מספר ימי הבראה גבוה יותר, מהמפורט לגבי המגזר הפרטי

עובדי מדינה:

שנה

מספר ימים

1 עד 3

7

4 עד 10

8

11 עד 15

10

16 עד 19

11

20 עד 24

12

25 ואילך

13

 

עובדי מרכז שלטון מקומי:

שנה

מספר ימים

1 עד 9

9

11 עד 15

10

16 עד 19

11

20 עד 24

12

25 ואילך

13

 

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com